job : राज्य शासनाच्या माहिती विभागात भरती

job : राज्य शासनाच्या माहिती विभागात भरती

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील माहिती व जनसंपर्क महासंचालनामधील खालील पदांसाठी पद भरती करिता विहित ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले आहेत. पदनाम : सहाय्यक संचालक (माहिती) / अधीपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने/ माहिती अधिकारी, गट -ब पदसंख्या – २६ पदनाम : उप संचालक (माहिती), गट -अ (वरिष्ठ) पदसंख्या : २ पदनाम : वरिष्ठ सहाय्यक संचालक…